Zadania i kompetencje

  Starosta

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
1. Organizowanie pracy Zarządu Powiatu i Starostwa.
2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań oraz upoważnianie pra­cowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
3. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
4. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
5. Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa.
6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady, Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
7. Kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz.


Wicestarosta


Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym na piśmie przez Starostę. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.


Sekretarz Powiatu


Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1. Nadzorowanie prawidłowości i terminowości zadań wykonywanych w Starostwie.
2. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa oraz jego komórek wewnętrznych.
3. Nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organi­zacją posiedzeń Zarządu.
4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd, radnych i Starostę.
5. Zapewnianie warunków technicznych dla działalności Starostwa.
6. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.
7. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
8. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
9. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu, obsługi kancelaryjnej Starostwa, obiegu dokumentów i przepływu informacji między Wydziałami.
10. Organizowanie kontroli działania jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
11. Gospodarowanie taborem samochodowym.
12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.


Skarbnik Powiatu


I. Do obowiązków Skarbnika Powiatu /głównego księgowego budżetu/ należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości Finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiają­cy:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Starostwa oraz terminowe i prawidłowe rozlicza­ nie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej Starostwa zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspo­zycji Starostwa,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Starostwo.
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Starostwa.
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Starostwa oraz ich zmian,
c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
5. Kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych oraz pracowników.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu doku­mentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
7. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
8. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu ich analiz.
II. Dowodem dokonania przez głównego księgowego budżetu, kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej, o której mowa w ust. l pkt. 4 i 7 jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji. Złożenie podpisu przez Skarbnika Powiatu na dokumencie oznacza, że:
1. Sprawdził, iż operacja zastała uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidło­wą pod względem merytorycznym,
2. Nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta,
3. Posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym,
4. Stwierdził formalno - rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.
III. Główny księgowy w razie ujawnienia:
1. Nieprawidłowości formalno - rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu rzeczowo pra­cownikowi w celu ich usunięcia,
2. Nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja gospo­darcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie lub planie finansowym, z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania.
IV. Odmowa podpisania przez Skarbnika dokumentu poddanego przez niego kontroli wstępnej lub bieżącej wstrzymuje realizację operacji gospodarczej, której dokument ten dotyczy. Jednocześnie Skarbnik powinien zawiadomić na piśmie Starostę o odmowie podpisania dokumentu i odmowę tę umotywować.
V. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią tego zawiado­mienia Starosta wyda w formie pisemnej polecenie realizacji zakwestionowanej operacji gospodarczej Skarbnik jest obowiązany dokument podpisać, z wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie polecenia Starosty stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.
VI. Odmowa podpisania przez Skarbnika Powiatu dokumentu poddanego kontroli następnej powoduje księgowanie kwoty zakwestionowanej operacji gospodarczej, której dokument dotyczy, jako kwoty do dalszego rozliczenia. Jednocześnie główny księgowy budżetu po­winien zawiadomić pisemnie Starostę o odmowie podpisania dokumentu, odmowę tę umotywować oraz przedstawić wniosek co do sposobu rozliczenia kwestionowanej opera­cji gospodarczej. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią tego zawiadomienia Starosta wyda w formie pisemnej polecenie rozliczenia operacji w sposób zakwestionowany przez Skarbni­ka. jest on obowiązany dokument podpisać i przekazać go do zaksięgowania stosownie do polecenia, z wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie dyspozycji Starosty stanowiłoby prze­stępstwo lub wykroczenie.
VII. W razie gdy wykonanie polecenia Starosty stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy budżetu jest obowiązany powiadomić o tym organy powołane do ściga­nia przestępstw.
VIII. Skarbnik Powiatu może upoważnić podległych mu pracowników do przeprowadzenia w określonym zakresie kontroli wewnętrznej, jak również do podpisania dokumentów nie wymagających zgłoszenia odmowy podpisu w trybie określonym w punkcie 3 i 4. W razie stwierdzenia, że zachodzą do zgłoszenia odmowy podpisu, pracownik powinien nie­zwłocznie przedstawić sprawę Skarbnikowi.
IX. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik Powiatu ma prawo:
1. Wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służ­by prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księ­gowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej.
2. Żądać od innych służb udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.
3. Żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczą­cych zwłaszcza:
a) przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
b) systemu kontroli wewnętrznej,
c) systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.
4. Występować do Starosty z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli okre­ślonych zagadnień, które leżą w zakresie działania Skarbnika Powiatu.

Źródło:
§ 12,  § 13, § 14, § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie 


Wytworzył: Krzysztof Wysocki (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Krzysztof Wysocki (10 sierpnia 2006, 11:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6777

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij